MECZ DOMOWY! Trefl Gdańsk vs Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Kup bilet

Klub - Regulaminy konkursów

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU OPUBLIKOWANEGO 19.02.2020 r.

 1. Regulamin określa warunki konkursu: „Konkurs na Nowy Rok“ rozgrywanego na stronie internetowej https://www.facebook.com/treflgdansk// zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest WERON BARTOSZ WERON, z siedzibą ul. Klementyny Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów, NIP: 8133268705 (zwany dalej „Organizatorem”) (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”).
 3. Podmiotem będącym Fundatorem nagród w Konkursie jest/są: WERON (zwani dalej łącznie „Fundatorem”/„Fundatorami”).
 4. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i publikowany przez Organizatora na:
  1. Profilu Partnera Facebook: https://www.facebook.com/treflgdansk/
 5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu a przede wszystkim określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
 6. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od dnia 19.02.2020 do dnia 23.02.2020 roku, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 24.02.2020 r.
 7. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronach wskazanych w § 1 ust. 4 jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników.
 8. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. § 3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich zapisów niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad i obowiązków, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie decyzją Organizatora oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 9. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: info@weron.pl
 • 2 NAGRODY W KONKURSIE
 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma zestaw produktów: Ochraniacze McDavid 601 oraz zestaw HydraFit> z bidonem (zwana w dalszej części: Nagroda).
 2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
 5. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 6. Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy Konkursu.
 • 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej Konkursu na profilu Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/treflgdansk/.
 2. Konkurs – zostanie rozegrany w dniach od dnia 19.02.2020 do dnia 23.02.2020  (dalej zwany: Okres Konkursu).
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Konkursu udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym na profilu Trefl Gdańsk.
 4. Spośród wszystkich zgłoszeń konkurs wygra osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź na pytanie zadane przez organizatora.
 5. Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.
 6. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa.
 8. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
 9. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.
 • 4 OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora oraz Fundatorów.
 2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. § 4 ust 1.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:
  1. osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
  2. posiadające zweryfikowane konto w serwisie Facebook;
 4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
 • 5 REKLAMACYJNE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na Organizatora WERON BARTOSZ WERON, ul. Klementyny Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
 2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego nadania.
 3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kompletna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie wskazanej w § 1 ust 10.oraz w pkt. 1.4 w czasie trwania Konkursu i w terminie 7 dni roboczych od jego zakończenia.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
 3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: WERON BARTOSZ WERON, z siedzibą ul. Klementyny Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów, lub przez email: info@weron.pl
 6. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z osobą odpowiedzialną można się kontaktować listownie na adres: WERON BARTOSZ WERON, ul. Klementyny Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów, lub przez email: info@weron.pl
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie/ach konkursowych z  § 1 ust 4 oraz przekazania nagrody. Na Stronie Konkursowej wskazanej/ych w § 1 ust 4 opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (oraz tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 8. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 10. .Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.
 11. W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy podmiotowi doręczającemu Nagrodę, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.
 12. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 13. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesyła dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.  Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach § 6 ust 5 i § 6 ust 6 powyżej.
 14. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

Sponsor PlusLigi

Sponsor Tytularny

Partner Strategiczny

Sponsorzy Złoci

Partner Złoty

Partnerzy

Partner Technologiczny

Patroni medialni